MẪU CHỮ:

Chữ in hoa có chân: NGUYỄN CÔNG HÀ

Chữ in hoa không chân:   NGUYỄN CÔNG HÀ

Chữ in thường có chân (Timenewroman – Kiểu chữ Cao – Thấp): Nguyễn Công Hà

Chữ in thường không chân (Arial – Kiểu chữ Cao – Thấp)  Nguyễn Công Hà

Chữ Phăng:

 BẢNG GIÁ: